ДОКУМЕНТИ

2019/2020

Училищен учебен план – 1 клас

Училищен учебен план – 2 клас

Училищен учебен план – 3 клас

Училищен учебен план – 4 клас

Училищен учебен план – 5 клас

Училищен учебен план – 6 клас

Училищен учебен план – 7 клас

Обява за конкурс за осъществяване на платени извънкласни дейности в 61 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“


Политика за защита на лични данни

Eтичен кодекс на училищната общност

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

Стратегия за развитие на 61 ОУ 2016-2020г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи /2016-2020г./- 2019

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2019/2020г.

Правилник за пропускателния режим в 61 ОУ

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2019/2020г.

Правилник за дейността на 61 ОУ за учебната 2019/2020г.

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Годишен план на 61 ОУ за учебната 2019/2020г.

Училищна програма за повишаване на качеството


Изисквания за резултатите от обучението по Български език и литература


Критерии за писмено и устно изпитване на учениците от 5-7 клас по БЕЛ