ДОКУМЕНТИ

2018/2019

Училищен учебен план – 1 клас

Училищен учебен план – 2 клас

Училищен учебен план – 3 клас

Училищен учебен план – 5 клас

Училищен учебен план – 6 клас

Училищен учебен план – 7 клас


Политика за защита на лични данни

Eтичен кодекс на училищната общност

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

Стратегия за развитие на 61 ОУ 2016-2020г.

Програмна система за предучилищно образование

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи /2016-2020г./

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Правилник за пропускателния режим в 61 ОУ

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2017/2018г.

Правилник за дейността на 61 ОУ за учебната 2018/2019г.

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Годишен план на 61 ОУ за учебната 2018/2019г.

Училищна програма за повишаване на качеството


Критерии за оценяване по Български език и литература

Изисквания за резултатите от обучението по Български език и литература


Заявление за ПИГ за учебната 2017/2018г.

Критерии за писмено и устно изпитване на учениците от 5-7 клас по БЕЛ