ДОКУМЕНТИ

2019/2020

Училищен учебен план – 1 клас

Училищен учебен план – 2 клас

Училищен учебен план – 3 клас

Училищен учебен план – 4 клас

Училищен учебен план – 5 клас

Училищен учебен план – 6 клас

Училищен учебен план – 7 клас


Политика за защита на лични данни

Eтичен кодекс на училищната общност

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

Стратегия за развитие на 61 ОУ 2016-2020г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи /2016-2020г./- 2019

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2019/2020г.

Правилник за пропускателния режим в 61 ОУ

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2019/2020г.

Правилник за дейността на 61 ОУ за учебната 2019/2020г.

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Годишен план на 61 ОУ за учебната 2019/2020г.

Училищна програма за повишаване на качеството


Обобщен анализ БЕЛ и актуализирани Критерии за оценяване на преразказ в 5,6 и 7 клас:

Критерии за оценяване – 5 клас

Критерии за оценяване – 6 клас

Критерии за оценяване на подробен преразказ на неизучаван художествен текст с дидактическа задача – 7 кл.

Критерии за оценяване на отговор на литературен въпрос – 7 кл.