Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

С изцяло ново обзавеждане на класните стаи и интериор ще посрещнем учениците в първия учебен ден. Успешна учебна година, мили деца!

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за С изцяло ново обзавеждане на класните стаи и интериор ще посрещнем учениците в първия учебен ден. Успешна учебна година, мили деца!

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Изх.№ РУО1- 25364/03.09.2019 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 
И ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № 14-944\2/29.08.2019 г. на Столична Регионална Здравна Инспекция /СРЗИ/, с вх. № РУО1-25138/30.08.2019 г., относно коректно попълване на имунизационния статус на децата и учениците при приема им в детско или учебно заведение, Ви уведомявам, както следва:

Съгласно разпоредбите на Наредба № 15 от 12.05.2019 г. за имунизациите в Република България, поставени ваксини се вписват в имунизационните журнали с дози, серийни номера и дата на поставяне, с цел проследяване на партидите при евентуално възникнала нежелана реакция от ваксинацията.

На база събрана от общопрактикуващите лекари информация, в софтуерните програми, с които работят, не се попълва пълната информация. В електронните бази данни са вписани дата на имунизация и вид ваксина, което затруднява изпълнението на това изискване.

Във връзка с това, за улеснение на всички заинтересовани страни, служителите на СРЗИ ще приемат за редовно попълнена лична здравно- профилактична карта без дози и серийни номера на вписаните имунизации, като отсъствието на такава информация няма да води до административни санкции или по-нататъшни последствия.

Информацията за проведена по вид и време ваксина е от основно значение за бързи и адекватни противоепидемични мерки при възникнали заразни заболявания и взривове от ваксинопредотвратими инфекции.

Подаването на точна информация за имунизационния статус на деца и ученици е нормативно регламентирано с Наредба № 3/27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училища.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СИЛВИЯ ПЕЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 
/СЪГЛ. ЗАПОВЕД №РД02-1849/27.08.2019 г. НА НАЧАЛНИКА НА РУО – СОФИЯ-ГРАД/

РУО – София-град
София 1303, ул. „Антим I”, № 17,
тел.:9356050, факс:9883937, 
www.rio-sofia-grad.com

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

    С писмо на Столична РЗИ с изх. № 14-944/ 08.08.2019 г. общопрактикуващите лекари, обслужващи населението на територията на гр. София са информирани за влизане в сила на Наредба №6 от 09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система, обнародвана в ДВ бр. 56 от 16.07.2019 г.

      С наближаване на предстоящата учебна година 2019/ 2020 г. следва да се предоставят на децата и учениците попълнени ЛЗПК /ЛИЧНИ ЗДРАВНИ  – ПРОФИЛАКТИЧНИ КАРТИ/ с пълен имунизационен статус. Същият следва да бъде изписан по приеми ваксини с дози, серийни номера и дата на поставяне на ваксината. Изписано „отговаря за възрастта“, не се приема за достоверно. Същото затруднява събирането на бърза и адекватна информация при възникването на епидемична ситуация, както и предприемането на своевременни и адекватни противоепидемични мерки в организираните колективи. Това създава риск от разпространение на ваксинопредовратими заболявания и застрашава общественото здраве.

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I  КЛАС 

ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

Детските помощи за учениците от I клас ще се изплащат до 15.10.2019г.

Бележките от 61 ОУ, че децата са записани в училището, ще се раздават на първата родителска среща за I клас, в началото на месец септември.

                                                 Директор:Елизабета Колева

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ!

Онлайн кандидатстване след VII клас:

http://ruo-sofia-grad.com/sites/default/files/letters/onlinekandidatstvanesled7klas3.pdf

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Съобщение

Свободни места за прием в І клас за учебната 2019/2020г.

след трето класиране

към 20.06.2019г.  –  1.

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

На 18.06.2019г. от 8.30 до 17.00 часа  в кабинета на  заместник-директорите ще се записват учениците, приети на 

трето класиране

Задължително трябва да носите оригинала за завършена подготвителна група, както и оригиналите на представените при кандидатстването  документи.

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за