ДОКУМЕНТИ

 


Правилник за дейността на 61.ОУ за учебната 2022-2023г.

Годишен план на 61.ОУ за учебната 2022-2023

Годишна училищна програма за ЦОУД 2022-2023

Училищна програма за управление на качеството

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи – 2022-2023

План за действие по безопасност на движението по пътищата

План за работата на Комисията по БДП – към Годишния план

Училищен учебен план 1 клас

Училищен учебен план 2 клас

Училищен учебен план 3 клас

Училищен учебен план 4 клас

Училищен учебен план 5 клас

Училищен учебен план 6 клас

Училищен учебен план 7 клас

План за квалификационната дейност за учебната 2022-2023г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2022-2023

Вътрешни правила за обучение в електронна среда от разстояние ( ОЕСР )

Стратегия за развитие на 61 ОУ 2020-2024

Политика за защита на лични данни

Eтичен кодекс на училищната общност

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

Правилник за пропускателния режим в 61 ОУ

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

 


Критерии за оценяване на преразказ в 5,6 и 7 клас:

Критерии за оценяване – 5 клас

Критерии за оценяване – 6 клас

Критерии за оценяване на подробен преразказ на неизучаван художествен текст с дидактическа задача – 7 кл.

Критерии за оценяване на отговор на литературен въпрос – 7 кл.СЪОБЩЕНИЕ

На 21.06.2022г и 22.06.2022г в сградата на 61 ОУ ще се проведе продължаваща квалификация на педагогическите специалисти на тема „Овладяване и контрол на професионалния стрес“.
Обучителна организация – „Институт за човешки ресурси“ ООД
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие в обучението – 36.

 

ПРОГРАМА
за вътрешноинституционална квалификационна дейност на педагогическия персонал
за учебната 2022- 2023г. – първи учебен срок
при 61 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. София

Дата: 24.09.2022г.

1. „Поведение и дисциплина по време на учебните часове – взаимодействие учител – ученик”- лектор: Наталия Николова

2. „Ползите от извънкласната дейност”- лектор: Валерия Спасова

3. „Учителят като ментор”- лектор: Ивета Дикова

4. „Увеличаване на ефективността на процеса на обучение в мултикултурна среда”- лектор: Нина Ангелова

Дата: 25.09.2022г.

1. „Дисграфия”- лектор: Теодора Николова –логопед

2. „Превенция и интервенция на агресията и насилието в училище”- лектор: Татяна Енчева –психолог

Място на провеждане: гр. Поморие
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие в обучението – 39.СЪОБЩЕНИЕ

На 12.11.2022 г. в сградата на 61. ОУ ще се проведе извънучилищна квалификация на педагогическите специалисти на тема „Внедряване и използване на съвременните ИКТ средства в образователния процес. Формиране на дигитална компетентност“.          

Обучителна организация – РААБЕ България ЕООД.

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие в обучението – 25.