ДОКУМЕНТИ

Правилник за дейността на 61.ОУ за учебната 2021-2022г.

Годишен план на 61.ОУ за учебната 2021-2022

Годишна училищна програма за ЦОУД 2021-2022

Училищна програма за управление на качеството

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи – 2021-2022

План за действие за Безопасност на движението по пътищата през учебната 2021-2022

Училищен учебен план 1 клас

Училищен учебен план 2 клас

Училищен учебен план 3 клас

Училищен учебен план 4 клас

Училищен учебен план 5 клас

Училищен учебен план 6 клас

Училищен учебен план 7 клас

План за квалификационната дейност за учебната 2021-2022г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2021-2022

Вътрешни правила за обучение в електронна среда от разстояние ( ОЕСР )

Стратегия за развитие на 61 ОУ 2020-2024

План за действие и финансиране за изпълнение на Стратегията за развитие на 61.ОУ за периода 2020-2022

Политика за защита на лични данни

Eтичен кодекс на училищната общност

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

Правилник за пропускателния режим в 61 ОУ

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

План за действие за Безопасност на движението по пътищата през учебната 2020/2021 г.

 


Критерии за оценяване на преразказ в 5,6 и 7 клас:

Критерии за оценяване – 5 клас

Критерии за оценяване – 6 клас

Критерии за оценяване на подробен преразказ на неизучаван художествен текст с дидактическа задача – 7 кл.

Критерии за оценяване на отговор на литературен въпрос – 7 кл.