ДОКУМЕНТИ


Училищен учебен план 1 клас учебна 2023-2024 година

Училищен учебен план 2 клас учебна 2023-2024 година

Училищен учебен план 3 клас учебна 2023-2024 година

Училищен учебен план 4 клас учебна 2023-2024 година

Училищен учебен план 5 клас учебна 2023-2024 година

Училищен учебен план 6 клас учебна 2023-2024 година

Училищен учебен план 7 клас учeбна 2023-2024 година

План за действие по безопасност на движението по пътищата

План за работата на комисията по безопасност на движението по пътищата

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Правилник за пропусквателния режим в 61 ОУ

Годишен план на 61 ОУ – 2023-2024г

План за квалификационната дейност за учебната 2023 – 2024г.

Стратегия за развитие на 61 ОУ  2020-2025г.

План за действие и финансиране към Стратегията на 61 ОУ – 2023г.

Етичен кодекс на училищната общност 2023г.

Правилник за дейността на 61 ОУ за учебната 2023-2024г.Годишна училищна програма за ЦОУД 2022-2023

Училищна програма за управление на качеството

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи – 2022-2023

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2022-2023

Вътрешни правила за обучение в електронна среда от разстояние ( ОЕСР )

Политика за защита на лични данни

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

Механизъм за противодействие на училищния тормоз


Критерии за оценяване на преразказ в 5,6 и 7 клас:

Критерии за оценяване – 5 клас

Критерии за оценяване – 6 клас

Критерии за оценяване на подробен преразказ на неизучаван художествен текст с дидактическа задача – 7 кл.

Критерии за оценяване на отговор на литературен въпрос – 7 кл.Обучения