ДОКУМЕНТИ

Правилник за дейността на 61.ОУ за учебната 2021-2022г.

Годишен план на 61.ОУ за учебната 2021-2022

Годишна училищна програма за ЦОУД 2021-2022

Училищна програма за управление на качеството

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи – 2021-2022

План за действие за Безопасност на движението по пътищата през учебната 2021-2022


План за действие за Безопасност на движението по пътищата през учебната 2020/2021 г.

 

2020/2021

Училищен учебен план – 1 клас

Училищен учебен план – 2 клас

Училищен учебен план – 3 клас

Училищен учебен план – 4 клас

Училищен учебен план – 5 клас

Училищен учебен план – 6 клас

Училищен учебен план – 7 клас

 

Вътрешни правила за обучение в електронна среда от разстояние ( ОЕСР )

Годишен план на 61 ОУ за учебната 2020/2021г.

Годишна училищна програма за ЦОУД 2020/2021

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи – 2020/2021

Правилник за дейността на 61 ОУ за учебната 2020/2021г.

Стратегия за развитие на 61 ОУ 2020-2024

Училищна програма за управление на качеството


Политика за защита на лични данни

Eтичен кодекс на училищната общност

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Правилник за пропускателния режим в 61 ОУ

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Механизъм за противодействие на училищния тормоз


Обобщен анализ БЕЛ и актуализирани Критерии за оценяване на преразказ в 5,6 и 7 клас:

Критерии за оценяване – 5 клас

Критерии за оценяване – 6 клас

Критерии за оценяване на подробен преразказ на неизучаван художествен текст с дидактическа задача – 7 кл.

Критерии за оценяване на отговор на литературен въпрос – 7 кл.