Обучение в електронна среда от разстояние

За учебната 2021/2022 г. :

Седмично разписание на І-ІІ клас -ІІ срок. -за обучение от разстояние в електронна среда-ОРЕС

Седмично разписание на ІІІ-ІV клас -ІІ срок. -за обучение от разстояние в електронна среда-ОРЕС

Седмично разписание на V-VІІ клас -ІІ срок. -за обучение от разстояние в електронна среда-ОРЕС

Приложение към Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г. НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА И В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

МОН и МЗ: АКТУАЛИЗИРАНИ НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

Дневно разписание на учебните часове за 1 – 7 клас в ОЕСР

Седмична програма за 1 и 2 клас в ОЕСР

Седмична програма за 3 и 4 клас в ОЕСР

Седмична програма за 5 – 7 клас в ОЕСР

График за консултации с учениците от начален етап за учебната 2021/2022г. – при обучение от разстояние в електронна среда

График за консултации с учениците от прогимназиален етап през I срок на учебната 2021/2022 година -ОРЕС

Вътрешни правила за обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР)


ОЕСР за учебната 2020/2021г.