ОЕСР за учебната 2020/2021г.

Вътрешни правила за обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР)

Седмично разписание на 1 и 2 клас за периода на обучение в електронна среда от разстояние

Седмично разписание на 3 и 4 клас за периода на обучение в електронна среда от разстояние

Дневно разписание на учебните часове за начален етап за периода на обучение в електронна среда от разстояние

Консултации с учениците от начален етап при обучение в електронна среда от разстояние през учебната 2020-2021 година

Седмично разписание на 5-7 клас за периода на обучение в електронна среда от разстояние

Дневно разписание на учебните часове за 5 – 7 клас за периода на обучение в електронна среда от разстояние

Консултации с учениците от прогимназиален етап при обучение в електронна среда от разстояние през учебната 2020-2021 година

Допълнително обучение по учебни предмети за ученици с предоставена обща подкрепа за личностно развитие при обучение в ОЕСР през учебната 2020-2021г

График за провеждане на занимания по интереси при обучение в електронна среда от разстояние през учебната 2020-2021г.