ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Утвърден състав на Обществения съвет – 2022

Покана за Общо събрание на Обществения съветГодишен отчет за дейността на Обществения съвет за 2021-2022г.

Годишен отчет на Обществения съвет за 2020-2021

Годишен отчет на Обществения съвет за 2019-2020

Утвърден състав на ОС – 2019г.

Покана за Общо събрание 2019г.


Годишен отчет на Обществения съвет за 2018/2019г.

Годишен отчет на Обществения съвет за 2017/2018г.

Годишен отчет на Обществения съвет


Заповед

Покана за Общо събрание

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 23.11.2016г.- за начален етап и на 24.11.2016г. –  за прогимназиален етап в сградата на 61 ОУ от 18.00 часа ще се проведат родителски срещи за избор на представители на родители в Обществения съвет на училището.

                                                                         От Ръководството