ПРОЕКТИ

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 3.4

НП „БЪЛГАРИЯ – ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ“

НП „ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

НП “ ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

Проект № BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

Проект „Квалификация за професионално развитие на  педагогическите специалисти“

НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

НП“ Осигуряване на съвременна образователна среда“:

  • Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“
  • Модул „ Подобряване условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“

Програма „Зелена София“ 2017 – участие на 61 ОУ в кампанията „Моето зелено училище“, с участието на Обществения съвет на училището.

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в системата на предучилищното и училищното образование“ – 2017

ТВОЯТ ЧАС

Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки

БАСКЕТБОЛ

НАУЧИ СЕ ДА ПЛУВАШ – безплатно плуване за ученици – ПК „Дамини-ЛВ“