ИСТОРИЯ

 

   Съхранило и до днес най-ценното от възрожденските традиции в образованието, 61 основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ е едно от най-старите софийски училища. Основано е през 1893 г. За това свидетелства запазената Главна книга, в която са записани 42 ученици, разделени в четири отделения.

    До 1889 г. децата на с. Връбница ходели на училище в с. Обеля. Първите учебни занимания във Връбница започват през 1889 г. в една стара сграда до църквата, използвана за хамбар при събиране на натурални дънъци. По сведение на местния жител Генади Божилов, роден през 1897 г., първата учителка е г-жа Анастасия. Съхранена е и втората Главна книга, започната през 1897/98 г., която съдържа 100 листа и е заверена от инспектора Д. Миланов на 31.10.1898 г.

    През учебната 1945/46 г. броят на учениците достига 115. Това налага построяването на нова, по-голяма сграда. Строителството на новото училище започва през 1946 г. по инициатива на Цветан Найденов – общественик от Връбница  и директора на училището Димитър Христов Димитров. Използува се планът на земеделското училище от с. Садово. Строителните работници са на обществени начала. Училището се открива за учебната 1949/50 г. То е на два етажа с по 12 класни стаи, две работилници в приземния етаж, физкултурен салон, библиотека, две занимални и кабинет по музика. За оградата са използувани металните елементи, принадлежали на двореца на цар Борис ІІІ в Борисовата градина.

     На седми ноември 1961 г. село Връбница е обособено като квартал на София. Населението расте и сградата на Училището отново се оказва малка. През 1965 г. се прави надстройка като се построява третият етаж с 8 класни стаи.

   Интересна е една история, разказвана от уста на уста за нашия голям художник от чешки произход Мърквичка. Минавал той край село Връбница и се отбил в кръчмата да чуе как софийските шопи се надприказват. Примамен от неповторимата им самобитност, той останал за по-дълго. Денят превалял и край кръчмата младите започнали да играят ръченица. Дълго гледал и се възхищавал художникът на тая шопска жизненост, а впечатлението от преживяването намерило своето въплъщение в прочутото му платно “Ръченица”.

    Бивши възпитаници на 61 ОУ са научни работници, дейци на образованието, политици и журналисти.

     Училището днес е модерно и иновативно.  В него има модерно обзаведени класни стаи с мултимедии и интернет във всяка от тях. Училището разполага с модерно оборудвана компютърна зала и креативна класна стая. Медицински и стоматологичен кабинет.  Училището предлага строг пропусквателен режим с електронен достъп и вътрешно и външно видеонаблюдение. В училището има ученически стол и бюфет и се предлага безплатна закуска на всички ученици до четвърти клас.

      61 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ е базово към СУ „Св.Климент Охридски“.

    Учителският колектив е висококвалифициран. Доказателство за това са отличните резултати на ученици от олимпиади, състезания  и националните външни оценявания  за прием след седми  клас.  Богата и разнообразна е извънкласната дейност. Ученическият парламент работи по проекти на гражданското образование. Високи са постиженията на нашите талантливи ученици в областта на спорта, музиката и изобразителното изкуство.

         Училището работи по европейски проекти и програми.

    Ценност  за училището е възпитанието на учениците в родолюбие и патриотизъм. 

        Дух на единение и връзка с традицията, на близост и топлота е запазен в квартала и училището и до днес. Това го прави различно от много други училища.В училище се изгражда политика на сътрудничество между преподаватели и родители с цел успешната реализация на учениците.

        Само партньорството между учители – родители и ученици има силата да променя и създава училището, за което всички мечтаем.

      61 ОУ  е училището, чиито корени са в зората на новата българска държава и чието име най-младите му възпитаници ще носят достойно в нейното европейско бъдеще!