Прием в I клас


Уважаеми родители,

Записването на класираните ученици в І клас за учебната 2023/2024 година ще се извършва от родителите на място в училище, като се  предоставят следните  документи:

– Заявление от Системата /изтегля се от родител или на място в училище/

– Декларация за лични данни /получава се на място или се изтегля от сайта на 61 ОУ/

– Удостоверение за завършена ПГ /оригинал/.

– Акт за раждане / копие и оригинал за справка/.

– Лична карта на родител /за справка/.

– В случаите, когато служебните проверки не удостоверяват декларираните от родителя/настойника критерии, или при наличие на критерии, които не могат да бъдат удостоверени служебно, записването се извършва на място в училището при условие, че родителят/настойникът или упълномощено с нотариално заверено пълномощно от него лице, представи необходимите документи.

Записването на учениците за І клас, за всички класирания,  ще се извършва от 08:30 до 17:00ч.в кабинета на Заместник – директора.


Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Информираме Ви, че Ръководството на училището ще поиска от МОН увеличаване на броя на първокласниците в 61 ОУ  –  от 72 на 84 ученици.

                                                                             Екип на 61 ОУ


Прием в I клас – учебна 2023/ 2024 година

ДО

РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

             За новата учебна 2023/2024 година приемът отново ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.

С тази Наредба се определят редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar.

На 24.04.2023 г. ще се обявят свободните места за I клас.

От 24.04.2023 г. до 18.00 ч. на 04.06.2023 г. ще се актуализират профили и ще се заявяват кандидатури. Всеки родител трябва да провери/създаде профил на детето си и да въведе правилно данните в системата. Може да се заявяват кандидатури за повече от едно училище.

На 05.06.2023 г. ще се обяви първо класиране на учениците в I клас.

План-прием на 61 ОУ „Св.Св.кирил и Методий“ за 1 клас за учебната 2023-2024 год.ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ 61 ОУ ?:

Нашето училище е нашата гордост!

График за дейностите за прием в 1 клас 2023-2024 учебна година

Критерии и необходими документи към тях за прием на ученици, кандидатстващи за 1 клас в 61 ОУ

Карта на прилежащия район на 61 ОУ

Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Решение на Столичния общински съвет

Прием 1 клас – указания за родители

Д е к л а р а ц и я за съгласие на родител за обработване лични данни на деца за образователни цели