Изх.№ РУО1- 25364/03.09.2019 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 
И ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № 14-944\2/29.08.2019 г. на Столична Регионална Здравна Инспекция /СРЗИ/, с вх. № РУО1-25138/30.08.2019 г., относно коректно попълване на имунизационния статус на децата и учениците при приема им в детско или учебно заведение, Ви уведомявам, както следва:

Съгласно разпоредбите на Наредба № 15 от 12.05.2019 г. за имунизациите в Република България, поставени ваксини се вписват в имунизационните журнали с дози, серийни номера и дата на поставяне, с цел проследяване на партидите при евентуално възникнала нежелана реакция от ваксинацията.

На база събрана от общопрактикуващите лекари информация, в софтуерните програми, с които работят, не се попълва пълната информация. В електронните бази данни са вписани дата на имунизация и вид ваксина, което затруднява изпълнението на това изискване.

Във връзка с това, за улеснение на всички заинтересовани страни, служителите на СРЗИ ще приемат за редовно попълнена лична здравно- профилактична карта без дози и серийни номера на вписаните имунизации, като отсъствието на такава информация няма да води до административни санкции или по-нататъшни последствия.

Информацията за проведена по вид и време ваксина е от основно значение за бързи и адекватни противоепидемични мерки при възникнали заразни заболявания и взривове от ваксинопредотвратими инфекции.

Подаването на точна информация за имунизационния статус на деца и ученици е нормативно регламентирано с Наредба № 3/27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училища.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СИЛВИЯ ПЕЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 
/СЪГЛ. ЗАПОВЕД №РД02-1849/27.08.2019 г. НА НАЧАЛНИКА НА РУО – СОФИЯ-ГРАД/

РУО – София-град
София 1303, ул. „Антим I”, № 17,
тел.:9356050, факс:9883937, 
www.rio-sofia-grad.com

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.