ВАЖНО !!! 

СЪОБЩЕНИЕ

за родителите на бъдещите първокласници!

Информацията за класираните ученици ще се обявява по входящи номера на подадените заявления, съгласно Закона за защита на личните данни.

При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице представя ОРИГИНАЛА на удостоверението за завършена подготвителна група и копие от акта за раждане на детето.


График на дейностите за прием на ученици в 1-ви клас за учебната 2017-2018г.


Учебен план за първи клас за учебната 2017 – 2018г.


Декларация при записване на първокласник


Лятно училище в 61 ОУ


Патронен празник на 61 ОУ 


 Награден учител от 61 ОУ


 

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.